بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد و تنگناهای مالی بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران و ذی نفعان باشد   .انتخاب یک  راهبری شرکتی مناسب می تواند از  ورود  شرکت به تنگناهای مالی جلوگیری نموده و همچنین عملکرد مالی آن را بهبود دهد  .بررسی پیشینه های مرتبط تحقیق نشان می دهد که مطالعات  محدودی وجود دارد که بطور همزمان اثرات حاکمیت شرکتی را بر تنگناهای مالی و عملکرد مالی مورد بررسی قرار داده باشند  .بنابر این هدف این مطالعه بررسی ارتباط   شرکت برتر 011 حاکمیت شرکتی بر عملکرد و تنگناهای مالی می باشد  .جامعه آماری مطالعه حاضر،  است .برای تجزیه و تحلیل 0818  الی0861 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی داده ها از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ایویوز  استفاده شده است   .نتایج تحقیق  نشان می دهد  که بین مالکیت نهادی،  مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت ،استقلال هیئت مدیره و نوع حسابرسی شرکت و درماندگی مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد  .بعلاوه نتایج این مطالعه نشان   مالکیت نهادی و بازده دارایی ها رابطه ،   مالکیت دولتی ، بین مالکیت مدیریتی،  نوع حسابرسی شرکت  همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد  که بین مالکیت دولتی و بازده دارایی ،. معکوس و معنادار دارد ها،  تمرکز مالکیت و  بازده دارایی ها، بین استقلال هیئت مدیره و  بازده دارایی ها،بین مالکیت مدیریتی و  بازده حقوق صاحبان سهام، بین تمرکز مالکیت و  بازده حقوق صاحبان سهام  رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد  .این مطالعه با بررسی همزمان اثرات حاکمیت  شرکتی بر عملکرد  و درماندگی مانده    شرکت بر تر ایرانی در بازه ذکر شده سعی کرد یافته های  جدیدی را برای  مجامع  علمی و 011 در بین  نتایج این تحقیق قابل استفاده برای سرمایه گذاران، ، دست اندرکاران اجرایی به ارمغان آورد   .بنابر این اعتبار دهندگان و تحلیل گران و تمام افراد و سازمان هایی است که به نوعی با فعالیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار درگیر هستند .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسن الماسی؛حجت اله موسی پور؛فهمیه بهگو؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد و تنگناهای مالی بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13106-Investigating-the-effect-of-corporate-governance-on-performance-and-financial-constraints-on-companies-admitted-to-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسن الماسی؛حجت اله موسی پور؛فهمیه بهگو؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل