شناسایی موانع پیادهسازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری(مطالعه موردی : نمایندگیهای شرکت بیمه ایران در شهرارومیه ) انجام شده است. برای نیل به هدف فوق یک سوال و ده فرضیه تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شعب نمایندگیهای شرکت بیمه ایران می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری تعیین نشده است. برای جمعآوری دادههای لازم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و به تفکیک مولفههای موانع پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهt ها از آزمون - استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد تمامی ده متغیر شناسایی شده از test موانع پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می گردند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حبیبه آذر قره باغ ؛رقیه معینی ؛ ۱۳۹۳، شناسایی موانع پیادهسازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13246-Identify-Barriers-to-Successful-Implementation-of-Customer-Relationship-Management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حبیبه آذر قره باغ ؛رقیه معینی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل