تحلیل اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری: )مطالعه موردی شرکت هولدینگ داروپخش(

چکیده مقاله

امروزه مشتری و تصمیمگیری مبتنی بر مشتری، سازمانها را بر آن داشته تا برای افزايش كارايی و اثربخشی و اطمینان از ارائه مطلوب كالا، خدمات و كسب رضايت آنان، دانش خود را درباره مشتريان مديريت نمايد. بر همین اساس میتوان ادعا كرد كه مديريت دانش جزء جدانشدنی مديريت ارتباط با مشتری و موفقیت در پیادهسازی آن محسوب میشود. بنابراين، در اين مقاله، با استفاده از بررسیهای صورت گرفته و دادههای گردآوریشده از 01 شركت زيرمجموعه منتخب هولدينگ داروپخش )بزرگترين هولدينگ دارويی كشور(، به تحلیل اثر مديريت دانش بر موفقیت مديريت ارتباط با مشتری پرداختهشده است. مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردی و بر اساس روش توصیفی و از گونه پیمايشی است. نتايج اين تحقیق حاكی از اين مسئله است كه بین نظام مديريت دانش )اعم از مؤلفههای آنكه عبارتاند از كاربرد دانش، اكتساب يا خلق دانش، تسهیم دانش و نهادينهسازی دانش( و مديريت ارتباط با مشتريان در نمونه آماری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در انتها پیشنهاد میشود سازمان از نظامهای مديريت دانش جهت تسريع جاریسازی و در دسترس بودن اطلاعات مشتريان در تمامی سطوح سازمان بهمنظور موفقیت در مديريت ارتباط با مشتری استفاده نمايد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ملیسا قاجاردولّو؛هادی احمدیان؛ ۱۳۹۳، تحلیل اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری: )مطالعه موردی شرکت هولدینگ داروپخش(، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12070-Analysis-of-the-Effect-of-Knowledge-Management-on-Customer-Relationship-Management:-A-Case-Study-of-Holding-Darpaqsh-Co.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ملیسا قاجاردولّو؛هادی احمدیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل