بررسی و ارزیابی روند جانشین پروري در شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان

چکیده مقاله

  هدف ازبرنامه جانشین پروري،آمـاده سـازي نیروهـاي مـستعد داخـل سـازمان بـراي تـصدي مـشاغل کلیدي،حساس وراهبـردي اسـت. ایـن اسـاس ،یکـی ازمـسائل مهـم بـراي هـر سـازمان وذینفعـان آن موضوع،جانشین یعنی کسانی که هدایت سازمانهارادرآینده برعهده خواهندگرفـت  مـی باشـد  .بـی شک وجود بسترهایی براي استقرارواجراي موفق هربرنامه دریک سازمان ضروري والزامی است.

هدف این پژوهش بررسی مـساله جانـشین پـروري و مقایـسه میـزان موفقیـت شـرکت آب و فاضـلاب روسـتایی لرستان در این زمینه است .شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان پس از انتزاع از جهاد سازندگی با سـاختار منـابع انـسانی متـشکل ازنیروهاي با سابقه جهاد سازندگی شروع بکار کرد و پس از جذب تعدادي از نیروهاي جوان بـه ترکیـب مناسـبی از تجربه و انرژي در ساختار منابع انسانی خود دسـت یافـت ، امـا بـا گذشـت زمـان و رسـیدن زمـان بازنشـستگی نیروهایی منتقل شـده از سـازمان جهادسـازندگی ، ایـن ترکیـب مناسـب کـم کـم از بـین رفـت. شـرکت آب وفاضلاب روستایی لرستان که از بدو تاسیس با کمبود منابع انسانی براي انجام فعالیتهاي خود مواجـه بـود در طـی چند سال اخیر با معضلی به مراتب بزرگتر یعنی بالا رفتن هرم سنی مدیران شرکت مواجه گردیده است . ایـن درحالی است که با واگذاري برخی فعالیتها به بخش خصوصی سعی بر جبـران کمبـود مـذکور شـده اسـت. امـا بـاادامه روند بازنشستگی ها و برخی نقل انتقالات این کمبود روز به روز به صورت جدي تر خودنمـایی میکنـد. از سوي دیگر شـرکت آب و فاضـلاب روسـتایی لرسـتان بـا افـزایش حـوزه عمـل و توسـعه شـبکه هـاي آبرسـانی روستایی و متعاقب آن افزایش چشمگیر تعداد مشترکین روستایی ،شرکت آب و فاضلاب روسـتایی  نـاگزیر بـه ارتقاء سطح نیروهاي فعلی و آموزش و آماده سازي نیروهاي مستعد براي تصدي پست هاي کلیدي سـازمان مـیباشد. مدیریت عالی شرکت آب و فاضلاب روستایی با اشراف کامل بر ایـن موضـوع ، بـا برگـزاري دوره هـاي آموزشی و کسب رتبه اول آموزش در سطح کشور ، سعی در ارتقاء علمی و آموزشی کارکنان انتخاب شـده درساختار منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب نموده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حجت طاهری؛جهانگیرشفیعیان؛ ۱۳۹۵، بررسی و ارزیابی روند جانشین پروري در شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13729-Investigating-and-evaluating-the-process-of-succession-in-Rural-Water-and-Wastewater-Company-of-Lorestan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حجت طاهری؛جهانگیرشفیعیان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل