بررسی رابطه عوامل محیطی با رفتار شهروندي سازمانی در شرکت سایان کارت

چکیده مقاله

به طور کلی تهدیدهاي جهان رقابتی امروز سبب توجه بیش از پیش سازمانها به نیروي انسانی خود به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان شده است . در این راستا بازاریابی داخلی مفهومی است که می تواند توسط سازمانها مورد توجه قرار گیرد .  اين تحقيق با هدف تعیین رابطه عوامل محیطی با رفتار شهروندي سازمانی در شرکت سایان کارت انجام گرفت. روش تحقيق به كار برده شده در اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ گردآوري داده ها توصيفي- پيمايشي و میدانی مي باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت سایان کارت در شهر تهران می باشند که تعداد آن ها 150 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به دست آمد. به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز پرسشنامه اي طراحي گرديد و پس از بررسي روايي و پايايي آن، بين افراد نمونه توزيع و جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه عوامل محیطی با رفتار شهروندي سازمانی در شرکت سایان کارت رابطه معنادار دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا غلامی؛سید عباس حیدری؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه عوامل محیطی با رفتار شهروندي سازمانی در شرکت سایان کارت، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13739-Investigating-the-relationship-between-environmental-factors-and-organizational-citizenship-behavior-in-Sayan-Card-Co.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا غلامی؛سید عباس حیدری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل