بررسي رابطه بین تعهد سازماني و بهینه سازی سرمایه های سازماني در کارکنان سازمانهای منتخب شهر اصفهان در سال 4931

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت تعهد سازماني بر میزان اثر بخشي و بهره وری نیروی کار در حوزه مدیریت منابع سازماني، این مقاله با
هدف تعیین رابطه بین تعهد سازماني و بهینه سازی سرمایه های سازماني در کارکنان سازمانهای منتخب شهر اصفهان در
قالب یک مطالعه توصیفي- استنباطي انجام شده است که در آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي ساده در مجموع
تعداد 14 نفر از کارکنان در دو سازمان دولتي منتخب شهر اصفهان) به تفكیک 4 نفر از اکارکنان اداره برق و 4 نفر از
کارکنان اداره گردشگری( به عنوان حجم نمونه انتخاب و ابزار گردآوری اطلاعات )دو پرسشنامه تعهد سازماني و سرمایه های
سازماني ( بین آنها توزیع شد . بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفي )مانند: درصد ،فراواني، میانگین، وانحراف
معیار ، آزمون t ، و خي دو( استفاده شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رسول لطفي 4 ؛، ایمان هدایتي ؛،شیوا حسیني فولادی؛ ۱۳۹۳، بررسي رابطه بین تعهد سازماني و بهینه سازی سرمایه های سازماني در کارکنان سازمانهای منتخب شهر اصفهان در سال 4931، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2018-The-examine-the-relationship-between-organizational-commitment-and-employee-organizations-optimize-organizational-capital-of-Isfahan-in-2015

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رسول لطفي 4 ؛، ایمان هدایتي ؛،شیوا حسیني فولادی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل