بررسی سرسختی روانشناختی و تعادل عاطفه در بیماران کرونر قلبی و افراد سالم

چکیده مقاله

پژوهش حاضر که به مقایسه سرسختی روانشناختی و تعادلعاطفه در افراد
مبتلا به بیماری کرونر قلبی و افراد سالم میپردازد از نوع علیمقایسه-
ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی بیماران کرونری قلب شهر
رشت میباشد که به مراکز درمانی و بیمارستان های شهررشت جهت درمان
مراجعه کردهاند. حجم نمونه پژوهش شامل 100 نفر از زنان و مردان بیمار
کرونری قلب ) 50 نفرزن و 50 نفر مرد( و 100 نفر افراد سالم مرد و زن می
باشد ) 50 نفر مردو 50 نفرزن( به عنوان گروه گواه با روش نمونه گیر
غیر تصادفی )در دسترس( انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات در
پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا و « پژوهش از این پرسشنامههای
پرسشنامه تعادل عاطفی میلر استفاده گردید. برای ارائه نتایج پژوهش
از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاد شد. برای توصیف دادهها از
درصد جدول توزیع فراوانی و نمودار میانگین و انحراف استاندارد
استفاده شده است. برای تحلیل دادهها با توجه به ناپارامتریک بودن
دادهها از آزمونهای آماری من ویتنی، ویلکاکسون و ضریب همبستگی
اسپیرمن بهره برده شد. یافته ها نشان داد با اطمینان ۹۵ ٪می توان گفت
میزان تعادل عاطفه در افراد بیمار به گونهای معنادار بیشتر از
افراد سالم می باشد. این نکته که تعادل عاطفه در افراد بیمار بیشتر
به دست آمده، می تواند به سبب وجود خرده مقیاس عاطفه منفی در متغیر
تعادل عاطفی باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد مهدی پسندیده؛اکرم شاکری نواسطلی؛ ۱۳۹۴، بررسی سرسختی روانشناختی و تعادل عاطفه در بیماران کرونر قلبی و افراد سالم، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2448-Check-hardiness-and-emotional-balance-in-coronary-heart-disease-patients

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد مهدی پسندیده؛اکرم شاکری نواسطلی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل