مقایسه سطوح اضطراب، سازگاری روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ورزشکاران  حرفه ای و غیرحرفه ای

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حا ضر مقای سه سطوح ا ضطراب، سازگاری روانی و طرحوارههای نا سازگار اولیه در ورز شکاران حرفهای و
غیرحرفهای 30 تا 15 سال، رزمی کار شهر کرج در سال 1394 بود. به همین منظور از جامعه ورز شکاران رزمی کار 30 تا
15 سال به روش نمونهبرداری تصادفی دو مرحله ای 114 نفر ) 56 نفر دختر و 58 نفر پسر( انتخاب شدند. دادهها از طریق
پرسشنامه های طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ ) 1988 (، سازگاری روانی بل ) 1961 ( و اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر
( 1999 ( جمع آوری شدد و از طریق تیلیل واریانچ دند متریره تیلیل شدد. یافتهها نشدان میدهد که بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه ورزشکاران حرفهای و غیرحرفهای تفاوت معنادار وجود دارد ) 05 / 0P< (؛ اما، بین سطوح اضطراب و سازگاری
روانی ورزشکاران حرفهای و غیر حرفهای تفاوت معنادار مشاهده نمیشود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ملیحه شوندی؛حمد کربلایی محمد میگونی 2؛، مهرداد ثابت؛ ۱۳۹۱، مقایسه سطوح اضطراب، سازگاری روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی .علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2534-compatiblity-of-Anxiety,-early-Maladaptive-schemas-and-psycological-Adjustment-athletes-proftional-an

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ملیحه شوندی؛حمد کربلایی محمد میگونی 2؛، مهرداد ثابت؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل