پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان کار براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

چکیده مقاله

پدیده كودكان كار كه از آن به عنوان تراتژدی شهری یاد می شود، معضلی است كه كلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع معاصر اعم از پیشرفته یا در حال توسعه با آن دست به گریبانند. بروز و گسترش این پدیده و پیامدهای روانی و اجتماعی آنها از اهمیت روزافزونی برخوردار ا ست. بر این ا ساس هدف پژوهش حا ضر ، پا سخگویی به این سوال ه ست كه آیا طرحواره های نا سازگار اولیه كودكان كار نق شی در پیش بینی سازگاری اجتماعی آنها دارد؟ جامعه آماری این پژوهش كودكان كار و خیابان تحت حمایت مو س سه خیریه مهر آفرین واقع در منطقه سه تهران می با شد و با نمونه گیری ت صادفی ساده 200 نفر دختر و پسرر با دامنه سرنی 10 تا 14 بعد از جلب رضرایت، انتخاب شرد. جمع آوری داده ها از طریق پرسرشرنامه سرازگاری اجتماعی كالیفرنیا و پر س شنامه طرحواره های نا سازگار اولیه یانگ و از ابزار آماری تحلیل واریانس و همب ستگی ا ستفاده شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان کار براساس طرحواره های ناسازگار اولیه، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8265-Predict-children-s-social-adjustment-based-on-early-maladaptive-Schema

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل