ارزیابی و شناسایی ریسکهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی

چکیده مقاله

در دو دههی گذشته، مشارکت عمومی خصوصی یکی از راهکارهای رایج برای توسعهی زیرساختها - بوده است. بااینحال، این کار به دلیل زیاد بودن میزان سرمایهگذاری و بلندمدت بودن دورهی امتیاز، ریسک و عدم اطمینان زیادی دارد. بسیار مهم است که راهکنار آمدن با ریسکهای بحرانی مربوط به سرمایهگذاران خارجی در پروژههای مشارکت عمومی خصوصی را بیابیم. دولتهای - کشورهای مختلف دنیا خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه به شکلدهی نوعی مشارکت در زمینه تأمین مالی، طراحی، ساخت، مالکیت و عملیات پروژههای زیرساختی پرداختهاند. ظهور مشارکت عمومی- خصوصی بهعنوان راهکاری بنیادین در زمینه توسعه زیرساختهای کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصی به شمار میرود. با توجه بهاندازه، پیچیدگی و ماهیت اینگونه پروژهها، لزوم برخورداری از فنون مدیریت ریسک پروژه از اهمیت قابلتوجهی برخوردار میشود. اصل اساسی مدیریت ریسک در این زمینه این است که ریسک باید به افراد و یا گروهها براساس توانایی تحمل ریسک تخصیص پیدا کند. در این بررسی ابتدا با توجه به مطالعات انجامشده ریسکهای مختلف پروژههای مشارکت عمومی خصوصی را بررسی – مینماییم، سپس یکی از روشهای ارزیابی ریسک را معرفی نموده و درنهایت نتیجهگیری تحقیقات انجامشده را ارائه میکنیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حسین فروزش؛2.سمیه رادفر؛3.علی بهادری؛4.باقر دستیار؛ ۱۳۹۴، ارزیابی و شناسایی ریسکهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4031-Risk-assessment-and-identification-of-public-and-private-participation-in-development-projects

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حسین فروزش؛2.سمیه رادفر؛3.علی بهادری؛4.باقر دستیار؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل