Understand cross-cultural conflicts and coalesced employees in the organization, from the results of a study Survey, through a combination of

چکیده مقاله

 ترکیب روشهای کیفی در کنار آزمونهای کمی در مطالعات میان فرهنگی بندرت بکار گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر" درک تعارضات میان فرهنگی و همبستگی گروهی کارکنان سازمانهای فرهنگی دولتی شهر اصفهان از نتایج یک پژوهش پیمایشی؛ از طریق روشهای ترکیبی" بمنظور ارتقائ و بهبود مدیریت سازمانها و رفتار سازمانی کارکنان بوده است. دراین تحقیق علاوه بر آزمونهای کمی از نوع همبستگی با استفاده ازالگوی معادلات ساختاری, با گروههایی از کارکنان مشارکت کننده در سازمانهای مورد مطالعه مصاحبه هایی کیفی ترتیب داده شد. نتایج کمی ناشی از تحلیل معادلات ساختاری نشان 4 ، تنوع اعتقادات - / داد که بین مولفه های تعارضات میان فرهنگی کارکنان )تنوع زبانی و گویش با ضریب همبستگی 400 4 ، تفاوتهای ارزشهای فرهنگی با - - / 4 ، تنوع قومیتی و نژادی با ضریب همبستگی 400 / مذهبی با ضریب همبستگی 470 4 (به طور مستقیم با همبستگی گروهی کارکنان - - / 4 و سطح دانش متفاوت باضریب همبستگی 734 / ضریب همبستگی 440 رابطه معنی دار و منفی برقرار بوده است. یافته های این مطالعه جنبه هایی از تجربه, فرایند و پیامدهای پژوهش را که در سنجش کمی پنهان مانده بود روشن کردند. این موضوع که تعارضات میان فرهنگی به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه بشدت تحت تاثیر ارزشهای فرهنگی و میزان آشنایی کارکنان با سایر خرده فرهنگها بوده است، روشن گردید. انجام پژوهش کیفی، به شفاف شدن و تعمیق یافته های کمی منجر میشود. بررسی مطالب بیان شده توسط مشارکت کنندگان درباره احساس و تجربشان از چگونگی، فرایند و پیامدهای تاثیر تعارضات میان فرهنگی بر همبستگی گروهی آنها بیانگر آن است که مدیران باید بیش از پیش به تفاوتهای فرهنگی کارکنان و تعارضات ناشی از آن توجه نموده و در راستای ایجاد همبستگی گروهی گروههای کارکنان نسبت به مدیریت این تعارضات اقدام نمایند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سید وحید مدرس؛2.رضا ابراهیم زاده دستجردی؛3.آذر قلی زاده؛ ۱۳۹۴، Understand cross-cultural conflicts and coalesced employees in the organization, from the results of a study Survey, through a combination of، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4607-Understand-cross-cultural-conflicts-and-coalesced-employees-in-the-organization,-from-the-results-of-a-study-Survey,-through-a-combination-of

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سید وحید مدرس؛2.رضا ابراهیم زاده دستجردی؛3.آذر قلی زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل