نقش سبك رهبري خدمتگزار در ایجاد و توسعه ميزان

چکیده مقاله

امروزه كارآفریني به طور چشمگيري پا به عرصه ادبيات و دانش بشري در قلمروهاي گوناگون گذاشته است . اقتصاد، مدیریت،
هنر، صنعت و كشاورزي از آن جمله هستند . اقتصاد دانان، كارآفریني را نيروي محركه ي توسعه اقتصادي مي دانند . صاحبان
اندیشه در قلمرو دانش مدیریت آن را مدیریت پذیر دانسته اند . سبك رهبري خدمتگزار، پتانسيل زیادي براي بهبود رهبري
سازمان دارد و رهبر خدمتگزار، انگيزة زیادي براي تمركز بر نيازهاي پيروان داشته، خدمت به آنان را در هستة امور خود قرار
مي دهد. كارآفریني اجتماعي جذب كننده استعدادها، پول و توجه مي باشد اما محبوبيت فزاینده اش به تنهایي قطعيت كمي
را درباره آنچه كه یك كارآفرین اجتماعي هست و كاري كه انجام مي دهد در پي دارد. . نوع پژوهش توصيفي – همبستگي
است. همبستگي معني دار بين مؤلفه هاي سبك رهبري خدمتگزار و ومتغير كارآفریني اجتماعي مشاهده شد. نتایج پژوهش، به
منظور كارایي و برقراري و كارآفریني اجتماعي، توجه به همه ي مؤلفه هاي رهبري خدمتگزار ضرورت دارد، زیرا عدم توجه به
هر یك از ابعاد، باعث عدم كارایي و برقراري كارآفریني اجتماعي خواهد شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

طاهره كوچ پيده؛وحيد رحيمي؛ ۱۳۹۴، نقش سبك رهبري خدمتگزار در ایجاد و توسعه ميزان، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6218-The-role-of-servant-leadership-in-the-creation-and-development-of

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(طاهره كوچ پيده؛وحيد رحيمي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل