بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی )مطالعه موردی: کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه(

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی در بانک های دولتی شهرستان ارومیه انجام شده
است. از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک های دولتی شهرستان
ارومیه در سراسر کشور میباشد که تعداد آنها 1111 نفر است. براساس جدول مورگان، تعداد 582 نفر به عنوان نمونه آماری
تعیین و به همین تعداد نیز پرسشنامه به روش سرشماری پس از اخذ مجوزهای لازم توزیع گردید. در این تحقیق برای جمعآوری
اطلاعات و دادهها در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهش، اطلاعات به صورت کتابخانهای و میدانی جمعآوری شد. اطلاعات
بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی، و انحراف معیار مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. همچنین برای بررسی نرمال بودن
توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که رفتار شهروندی دارای تاثیر
معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان می باشد. در فرضیات فرعی، تاثیرات مربوط به ابعاد رفتار شهروندی )نوع دوستی، وجدان
کاری، جوانمردی، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم( بر تحول سازمانی کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه مورد بررسی
قرار گرفته است. براساس نتیجه بدست آمده در رابطه با فرضیه اول تحقیق، نتیجه گرفته می شود که رفتار شهروندی دارای تاثیر
>1/ معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان می باشد ) 12 p(. در آزمون بررسی تاثیر هر یک از ابعاد رفتار شهروندی بر تحول
سازمانی، چنین مشخص شده است که هر یک از ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، احترام و تکریم دارای تاثیر معنی
>1/ داری بر تحول سازمانی می باشد ) 12 p (. در نتیجه گیری کلی می توان چنین بیان نمود که رفتار شهروندی و ابعادش بر تحول
سازمانی تاثیر مثبت و معنیداری دارند به عبارت دیگر همه ابعاد به جز بعد فضیلت شهروندی بر تحول سازمانی کارکنان تاثیر
مثبت و معنیدار دارند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی )مطالعه موردی: کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7309-The-effect-of-organizational-citizenship-behavior-on-organizational-change-(Case-Study:-Employees-of-state-owned-Bank-city-of-Urmia)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل