رابطه رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دانش بنیان )مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان(

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دانش
بنیان )مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان( می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش،
توصیفی پیمایشی؛ و از حیث هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 063 نفر از کارکنان ادارات
آموزش و پرورش استان اصفهان تشکیل می دهند. حجم نمونه تحقیق بااستفاده از فرمول کوکران 686 نفر
تعیین گردید و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. از دو پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
پودساکف ) 0333 ( و سنجش چابکی سازمانی قاسمی ) 6088 ( استفاده گردید؛ که باتوجه به استانداردبودن
=3/ آنها، روایی آنها تایید شده است. برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ) 477 α (؛ و برای و پرسشنامه
=3/ چابکی سازمانی ) 808 α 3 می باشند، درنتیجه / بالای 4 ، α ( می باشد؛ که از آنجایی که هردو مقدار
پایایی پرسشنامه ها هم موردتایید قرار می گیرد. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و از آزمون
رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد رفتار شهروندی
=3/ سازمانی )اطاعت سازمانی ) 636 r =3/ (، وفاداری سازمانی ) 880 r =3/ (، مشارکت سازمانی ) 803 r ( و
=3/ وجدان کاری ) 846 r ((؛ و چابکی سازمانی کارکنان، رابطه وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، رابطه رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دانش بنیان )مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1450-The-Relationship-Between-Organizational-Citizenship-Behavior-and-Employees-Organizational-Agility-in-Knowledge-Based-Organizations-(Case-Study:-Education-Offices-in-Isfahan-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل