بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و مشتری- گرایی )مورد مطالعه: بیمارستانهای خصوصی شهر اهواز(

چکیده مقاله

با توجه به شرایط در حال تغییر و رقابتی امروزی، سازمانهای خدماتی و صنعتی نیز متناسب با توسعه و تحول سازمان نیازمند
تغییر و تحول هستند، جایگاه بعضی از آنها مانند بیمارستانها به دلیل اهمیت، تنوع و نوع خدماتی که ارائه میدهند و جمعیتی که
تحت پوشش دارند و اهمیتی که خدمات بهداشتی و درمانی در سلامت جامعه دارد، جایگاهی بسیار حساس و ویژه دارند. مسئولیت
اجتماعی سازمان ) CSR ( موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالهای اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب
می شود. سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید
تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر
سازمان جاری میشوند. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش سعی در بررسی این موضوع دارد که مسئولیت اجتماعی سازمان
چگونه بر اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و مشتریگرایی کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهر اهواز تأثیر میگذارد؟
جمعیت آماری شامل کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهر اهواز می باشد. روش نمونهگیری پژوهش حاضر، به صورت روش
نمونهگیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه 623 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و
آمار استنباطی در قالب نرمافزارهای SPSS(22.0) و LISREL (8.8) استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آرزو جعفری ده دزی؛فاطمه مهربانی؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و مشتری- گرایی )مورد مطالعه: بیمارستانهای خصوصی شهر اهواز(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/751-The-Effect-of-Corporate-Social-Responsibility-on-organizational-trust-,-job-satisfaction,-and-customer-Tendency)-Case-of-private-hospitals-in-Ahvaz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آرزو جعفری ده دزی؛فاطمه مهربانی؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل