ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و معنویت در راه آهن جمهوری اسلامی

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در راه آهن تهران به روش توصیفی پیمایشی می باشد.برای سنجش مولفه های
معنویت و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه های استاندارد توره و پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ استفاده گردید، که پایایی آن بیش از 0.7
بدست آمد.جامعه آماری این تحقیق کارکنان سایت راه آهن تهران بودند.جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که هوش معنوی در مولفه های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی با رفتار
شهروند سازمانی ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که، بین هوش معنوی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سایت راه آهن تهران رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.به
عبارت دیگر وجود هوش معنوی منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سایت راه آهن تهران می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اشرف شاه منصوری،؛امید شریفی مهر،؛ ۱۳۹۳، ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و معنویت در راه آهن جمهوری اسلامی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7624-Its-organizational-citizenship-behavior-and-spirituality-in-the-Islamic-Republic-of-Iran-Railways

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اشرف شاه منصوری،؛امید شریفی مهر،؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل