برند کارفرما و تاثیر آن بر قصد ترک شغلی کارکنان

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برند کارفرما بر قصد ترک شغلی کارکنان می باشد. که در این راستا برند کارفرما با توجه به مبانی نظری در قالب 4 متغیر ارزش، هنجار، رفتار و سایر عوامل برند کارفرما مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق کاربردی و توصیفی- پیمایشی است چرا که نتایج در شرکت سایپا مورد برررسی خواهد گرفت و داده ها نیز از پرسشنامه جمع آوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد که در بخش کتابخانه ای از مقالات و کتابها و در بخش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه حاضر مورد تایید اساتید رسیده شد و پایایی نیز از طریق الفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از پایایی متغیرهای تحقیق می باشد. همچنین جامعه مورد بررسی کارکنان شرکت سایپا در تهران می باشد که در این میان نمونه ای 702 نفری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. روش نمونه گیری ساده تصادفی می باشد. روش تجزیه و تحلیل فرضیات رگرسیون می باشد. که در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف پرداخته شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق spss می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر منفی متغیرهای برند کارفرما بر قصد ترک شغلی کارکنان می باشد. نتایج فرضیات نشان از عدم رد هر چهار فرضیه تحقیق حاضر می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی سبکرو* *؛مهسا جوه زاده ؛ ۱۳۹۳، برند کارفرما و تاثیر آن بر قصد ترک شغلی کارکنان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8308-Employer-Brad-and-Effect-on-Turnover-Intention

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی سبکرو* *؛مهسا جوه زاده ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل