بررسي عوامل موثر بر ميزان گرايش دانش آموزان به كار گروهي در مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه شهرچکنه

چکیده مقاله

کار گروهی را میتوان یکی از عوامل توسعه نام برد برای نمونه میتوان از یکسو از کشور ژاپن یادکرد و از سوی دیگر در تحقيقی که در آمریکا انجامشده است نشان داده است که هر فرد بهطور ميانگين، بيش از 9 هزار ساعت )تقریباً یک سال( از وقت خود را صرف فعاليتهای گروهی میکند. این در حالی است که صاحبنظران یکی از عوامل توسعهنيافتگی ایران را فقدان فرهنگ کار تيمی در سازمانها میدانند . لذا با توجه به اهميت این موضوع به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر ميزان گرایش دانش آموزان به کار گروهی در مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه چکنه هستيم. این پژوهش به روش پيمایشی، ازنظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات کاربردی است و روش نمونهگيری، تصادفی ساده هست این تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی گروههای دانشآموزی و نمونهای متشکل از 200 نفر صورت گرفته است. در این پژوهش از آزمونهای پارامتریک ضریب همبستگی پيرسون استفادهشده است. یافتهها نشان داد که بين متغيرهای نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به عوامل مدرسه )مدیر معاونين و...(، شبکه روابط اجتماعی دانش آموزان، اعتماد دانش آموزان و محاسبه عقلانی با ميزان گرایش به - کار گروهی رابطه معناداری وجود دارد، یعنی متغيرهای مستقل نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به عوامل مدرسه )مدیر - معاونين و...(، شبکه روابط اجتماعی دانش آموزان، اعتماد دانش آموزان و محاسبه عقلانی قدرت تبيين متغير مستقل یعنی کار گروهی رادارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي عوامل موثر بر ميزان گرايش دانش آموزان به كار گروهي در مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه شهرچکنه، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8331-Factors-affecting-the-tendency-of-students-to-work-together-in-high-school-for-girls-and-boys-in-Chekneh

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل