شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر شبکههای اجتماعی منطبق بر مدیریت دانش، بر سازمانهای اداری موردپژوهش مرکز بینالمللی نشر المصطفی

چکیده مقاله

مدیرت دانش بهعنوان روش نوینی برای افزایش بهرهوری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها معرفیشده است این رویکرد ترکیبی از ابزارهای مختلف است که بعضی از آنها امروزه برای پژوهشگران نامآشنا هستند ازجمله آنها شبکههای اجتماعی است این مطالعه ابتدا مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، این عوامل را شناسایی رتبهبندی و سپس تحلیل میکند این پژوهش ازنظر نوع استفاده کاربردی و با توجه به هدف توصیفی _ پیمایشی هست. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان مرکز نشر بینالمللی المصطفی با مدرک کارشناسی و بالاتر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک روش فازی تاپسیس نشان داده که استفاده از شبکههای اجتماعی منطبق بر اصول مدیرت دانش تأثیر مثبتی در فرآیندهای کاری دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ‎−۰۶۲۲، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر شبکههای اجتماعی منطبق بر مدیریت دانش، بر سازمانهای اداری موردپژوهش مرکز بینالمللی نشر المصطفی، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8969-Identify-and-rank-the-factors-affecting-social-networks-based-on-knowledge-management,-administrative-bodies-covered-the-publication-of-Al-Mustafa-International-Center

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل