بررسی تأثير عوامل موثر بر نگرش مشتريان به توسعه برند

چکیده مقاله

صنايع خدماتی از قبيل بانکها و بيمه ها در طی سال هاي اخير با چالش هاي فراوانی روبرو بوده اند و مهمترين اين چالش ها، گسترش دامنه رقابت بين آنها و افزايش سطح دانش و آگاهی مشتريان بوده است اين رقابت در ميان شرکت هاي بيمه به دليل افزايش تعداد شرکتهاي بيمه به وجود آمده است. در همين راستا يکی از عوامل بسيار مهمی که شرکت هاي بايد به آن توجه داشته باشند مباحث وفاداري، و بررسی تاثير عوامل موثر بر وفاداري به برند می باشد همچنين بسياري از شرکت هاي بيمه به دنبال فرصت هاي توسعه برند به منظور دستيابی به مزيت بيشتر از برند فعلی خود هستند. هدف اين تحقيق تعيين تاثير عوامل موثر بر توسعه برند با نقش ميانجی وفادري به برند در ميان مشتريان بيمه آسيا در استان تهران می باشد. بدين منظور پرسشنامه ي استاندارد طراحی شد و پس از تأييد روايی آن توسط اساتيد مربوطه و همچنين تأييد پايايی آن با استفاده از آلفاي  پرسشنامه بين مشتريان بيمه آسيا در استان تهران که به روش نمونه گيري غير احتمالی در 044 کرونباخ، دسترس انتخاب شده بودند، توزيع گرديد. جهت بررسی يافته هاي تحقيق، از نرم افزار ليزرل استفاده شده است . نتايج به دست آمده بيانگر تأييد تأثير اعتماد به برند، تصوير برند و کيفيت برند بر وفاداري به برند و نگرش مشتريان به توسعه برند، همچنين تاييد تأثير نقش واسطه گري وفاداري به برند در رابطه بين اعتماد به برند، تصوير برند، کيفيت برند با نگرش مشتريان به توسعه برند می باشد. قابل ذکر است تاثير، تأثيرگذاري برند بر وفاداري به برند و نگرش مشتريان به توسعه برند و تأثير نقش واسطه گري وفاداري به برند در رابطه بين تأثيرگذاري برند با نگرش مشتريان به برند مورد تأييد قرار نگرفتند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تأثير عوامل موثر بر نگرش مشتريان به توسعه برند، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/956-Evaluation-of-the-factors-influencing-customer-attitudes-to-brand-development

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل