بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان

چکیده مقاله

   تحقيق حاضر با بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان صنعت بيمه(ايران، البرز، دانا، آسيا) ميکوشد تا راهکارهايي را براي وفاداري مشتريان بيمه هاي مذکور ارائه نمايد در اين پژوهش ابعاد و عناصر مديريت ارتباط با مشتريان (تمرکز بر مشتريان کليدي، عوامل ساختاري و سازماني، زير ساخت فناوري، مديريت دانش) که ادعا شده در وفاداري مشتريان به بيمه تأثير ميگذارند مورد بررسي قرار گرفته است. متغير وابسته در اين تحقيق، وفاداري مشتريان به بيمه بوده که با در نظر گرفتن چهار عامل مذکور به عنوان متغير وابسته و با طرح پنج فرضيه به بررسي و ارتباط اين عوامل با متغير وابسته پرداخته شده است .اين  نفر از مديران و سرپرستان شرکت و 022 از نمونه متشکل از 1931 پژوهش بر اساس داده هاي جمع آوري شده در نيمه دوم سال  کاربردي از نوع پيمايشي ميباشد که روش گردآوري اطلاعات، –نمايندگان بيمه انجام شده است. نوع روش تحقيق از نوع توصيفي منابع کتابخانه اي و تحقيق ميداني(استفاده از پرسشنامه) بوده، سؤالات از نوع بسته بوده و مقياس اندازه گيري از نوع ليکرت  تک نمونه اي و آزمون فريدمن در جهت آزمون فرضيه ها مطرح شده، و Tميباشد. و استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن، آزمون  جهت تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه جمع آوري شده از مسؤلان و spssبا بکارگيري نرم افزار سرپرستان نمايندگان بيمه مذکور حاصل گرديده است. و در نهايت ميتوان نتيجه گرفت که ابعاد و عناصر مديريت ارتباط با مشتري بر سطح وفاداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1819-Effect-of-customer-relationship-management-with-customer-loyalty

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل