بررسي و مقايسه تاثیر تصوير برند بر رضايت و وفاداری مشتريان بانک های ملي و ملت

چکیده مقاله

موضوع حفظ و تقويت وفاداري مشتريان براي شركتهايي كه دغدغه حفظ و توسعه جايگاه رقابتي خويش
در بازار را دارند به عوان يك چالش استراتژيك مطرح بوده و هزينههاي بسياري را نيز براي درك و
شناخت مفهوم و دستيابي به راهكارهاي كاربردي براي تقويت آن صرف مي نمايد. بر اين اساس با توجه
به اهميت موضوع وفاداري مشتري، اين تحقيق با هدف بررسي و مقايسه تاثير تصوير برند بر رضايت و
وفاداري مشتري در دو بانك ملي و ملت انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق را مشتريان دو بانك
ملي و ملت در شهرستان رودبار تشكيل مي دهند. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد.
با توجه به وضعيت جامعه، حجم نمونه 483 نفر تعيين مي شود. براي نمونه گيري تعداد 324 پرسشنامه
در دو بانك ملي و ملت در سطح شهرستان رودبار توزيع شد و در نهايت كار تحليل آماري بر روي تعداد
468 پرسشنامه دريافت شده انجام شد. تجزيه و تحليل اطلاعات در اين مطالعه با استفاده از روش مدل
سازي معادلات ساختاري انجام مي شود. نتايج تحقيق نشان ميدهد در هر دو بانك ملي و ملت، تصوير
برند بر رضايت و وفاداري مشتريان تاثيرگذار است. همچنين رضايت مشتري بر وفاداري مشتري تاثير
دارد. مقايسه دو بانك ملي و ملت نيز نشان داد در رابطه ميان تصوير برند و رضايت مشتري و همچنين
رابطه ميان تصوير برند و وفاداري مشتري، بانك ملي داراي وضعيت بهتري نسبت به بانك ملت مي باشد.
اما در رابطه ميان رضايت و وفاداري مشتري، بانك ملت داراي وضعيت بهتري نسبت به بانك ملت
مي باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدرضا آزادهدل؛مهدی شفاعي دارستاني؛ ۱۳۹۲، بررسي و مقايسه تاثیر تصوير برند بر رضايت و وفاداری مشتريان بانک های ملي و ملت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6669-Effect-of-brand-image-on-customer-satisfaction-and-loyalty-Bank-Melli-and-Mellat

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدرضا آزادهدل؛مهدی شفاعي دارستاني؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل