جستجوی پیشرفته مقالات

عنوان مقاله:
کلمات کلیدی:
خلاصه مقاله:
نام نویسنده:
مجموعه مقاله:
نوع مقاله:
سال انتشار مقاله: از تا

علوم رفتاری در مدیریت

Investing on talented staff

Investing on talented staff

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
نویسندگان : Zoleikha Abbasi.1
مجموعه مقالات کنفرانس