مطالعه بانك تجارت استان آذربايجانشرقي در انطباق با مديريت منابع انساني سبز

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان انطباق بانك تجارت استان آذربايجانشرقي با مديريت سبز منابع انساني بوده است. با مطالعه مدلهای رايج، مدلي با هفت مؤلفه شامل مديران سبز، اهداف خرد و كلان سبز، سرمايه هوشمند انساني سبز، مزيت رقابتي سبز، سيستم حقوق و پاداش سبز، شهروند سازماني سبز، و ذينفعان و مشتريان سبز برای تحقيق انتخاب شدند. پژوهش از نظر روش از نوع توصيفي، از نظر نتايج از نوع كاربردی و از نظر زماني از نوع مقطعي و از نظر منطق اجرا از نوع استقرايي بوده است. جامعه آماری، كارشناسان بانك تجارت به تعداد 743 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه و بدست آمده است. از طريق شبكه داخلي، از كارشناسان دعوت به عمل آمد كه به پرسشنامه محققساخته پاسخگو باشند. پاسخگويان شهرستان تبريز از طريق نمونهگيری تصادفي ساده انتخاب شدهاند. روش گردآوری دادهها برای آزمون فرضيهها، ميداني و ابزار مربوطه پرسشنامه بوده است. در تحليل جمعيتشناختي از آمار توصيفي و در آزمون فرضيهها از آزمون كولموگروف اسميرنوف، آزمونهای t و فريدمن استفاده شده است. نتايج نشان ميدهند كه وضعيت مؤلفههای سرمايه هوشمند سبز و مزيت رقابتي سبز در حد متوسط و وضعيت ساير مؤلفهها كمتر از حد متوسط ميباشد. با تأثير ويژگيهای جمعيتشناختي بر مؤلفههای ذكر شده، تفاوت معنينداری بدست نيامد. مناسب با نتايج و مبتني بر آزمون فريدمن؛ پيشنهادهايي برای مطلوبتر شدن مؤلفهها ارائه شدهاند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

كاظم صلاحي راد؛شهرام ميرزائي درياني؛ ۱۳۹۵، مطالعه بانك تجارت استان آذربايجانشرقي در انطباق با مديريت منابع انساني سبز، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10398-Studying-Tejarat-bank-of-East-Azarbaijan-province-in-compliance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(كاظم صلاحي راد؛شهرام ميرزائي درياني؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل