بررسي رابطه بين افزايش بهره وري دراداره امور كاركنان با مديريت استراتژيك منابع انساني ) SHRM ( در سازمانهاي دولتي

چکیده مقاله

در مقاله حاضر رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني ) SHRM ( باارتقاي بهره وري كاركنان در سازمان هاي دولتي با مطالعه موردي استانداري اصفهان بررسي واندازه گيري شده است. هدف اين پژوهش بررسي نوع رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني با ارتقاءبهره وري نيروي انساني است. چون جامعه آماري محدود است ، نمونه با جامعه برابر است و جامعه آماري شامل : تعداد 54 نفر از مديران ارشد استانداري اصفهان كه تصميم گيرندگان اصلي در اخذ تصميم استراتژيك سازمان و مديران مياني و كارشناسان با تجربه استانداري كه نظرات آنها با تأثيرگذاري بر رأي تصميم گيرندگان به طور غير مستقيم بر فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني تأثير مي گذارد،درفاصله زماني مرداد تا دي ماه 0استفاده شده و تعداد / 4935 بوده و براي گردآوري داده ها از پرسشنامه پايا و باآلفاي كرونباخ 309 54 پرسشنامه بين اعضاي جامعه توزيع شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.صالح احمدي؛2.دكتر اعظم ساداتي؛ ۱۳۹۵، بررسي رابطه بين افزايش بهره وري دراداره امور كاركنان با مديريت استراتژيك منابع انساني ) SHRM ( در سازمانهاي دولتي، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8925-Investigation-in-The-Relationship-Between-Strategic-Human-Resource-Management-(SHRM)By-Improving-Employee-Productivity-in-the-Governmental-Organizations-(Case-Study:-Isfahan-governorship-)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.صالح احمدي؛2.دكتر اعظم ساداتي؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل