بررسی رابطه شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دهیاران شهرستان اصفهان

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دهیاران شهرستان اصفهان  می باشد. جامعه آماری در این پژوهش دهیاران شهرستان اصفهان  در سال 1396 که تعداد آنها 112 نفر می باشد. نمونه آماری در این پژوهش 112 نفر  از دهیاران شهرستان  اصفهان در سال 1396 که به صورت سرشماری انتخاب گردیده اند. در پژوهش حاضر با توجه به هدف، نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها پژوهش مورد نظر  تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است زیرا‌در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می گردد.  جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی که شامل کتب، مجلات، مقالات و پایاننامه های مرتبط با موضوع پژوهش است و از دو پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران(1990) و شهرت سازمانی فومبران و نریل (2003) استفاده می گردد.داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss و آزمونهای رگرسیون همزمان و چندگانه، پیرسون و تی مستقل و آنوا تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شهرت سازمانی و رفتاری شهروندی با یکدیگر رابطه مثبت معنی داری دارند همچنین همه مؤلفه های شهرت سازمانی با رفتار شهروندی رابطه مثت و معنی داری دارند ولی اقتدار کارکنان و احترام بیشترین رابطه معنی داری را با رفتار شهروندی دارد. همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با شهرت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارند ولی متغیر احترام و تکریم  بیشترین رابطه معنی داری را با شهرت سازمانی دارد. براساس نتایج رگرسیون گام به گام در گام اول ضریب رگرسیونی بین متغیر رفتار شهروندی و شهرت سازمانی908/0 و در گام دوم متغیرهای رفتار شهروندی  و احترام  و تکریم و شهرت سازمانی916/0را تبیین می کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دهیاران شهرستان اصفهان، شهرت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، دهیاران شهرستان اصفهان، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12518-Investigating-the-relationship-between-organizational-reputation-and-organizational-citizenship-behavior-of-Dehyars-in-Isfahan-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل