بررسی رابطه سبک های تفکر مدیران با رفتار شهروندی دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب

چکیده مقاله

هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي رابطه سبک های تفکر مدیران با رفتار شهروندی دبیران دوره دوم متوسطه مي باشد. نمونه آمااری ایا تحقیق را 53 مدیر و 543 نفر از دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب تشکیل شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشااامه سبک های تفکر استرنبرگ )با سه بعد اجرایي، قضایي و قانونگذاری( و رفتار شهروندی وروم استفاده شد. در تحلیل داده ها از همبساتگي استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد كه:الف. بی رفتار شهروندی دبیران با سبک تفکار SPSS پیرسون با استفاده از برنامه نرم افزار ب. بی رفتار شهروندی دبیران با سبک تفکر قضاایي مادیران )r=55/ و 583 p>5/ اجرایي مدیران رابطه مثبت و معاي دار وجود دارد) 53 ج.بی رفتار شهروندی دبیران با سبک تفکر قانونگذاری مادیران رابطاه معااي )r=5/ و 583 p>5/ رابطه مثبت و معاي دار وجود دارد) 53 )r=5/ و 528 p<5/ داری مشاهده نشد. )

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.لیلا خاکپور؛2.محمد بخت آزمای؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه سبک های تفکر مدیران با رفتار شهروندی دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/129-Thinking-Styles-managers-citizenship-behavior-secondary-school-teachers-Miandoab-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.لیلا خاکپور؛2.محمد بخت آزمای؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل