بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله بر کاهش علائم رفتار ضداجتماعی در زندانیان شهرستان میاندوآب

چکیده مقاله

تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله از جمله مهارتهای لازم برای تفکر و عمل منطقی محسوب می شوند.
بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله در کاهش علایم رفتار
ضداجتماعی در زندانیان انجام گرفت. طرح مورد استفاده در این مطالعه نیمه آزمایشی، طرح دوگروهی پیش آزمون پس -
آزمون با گروه کنترل بود، که در آن، تعداد 05 زندانی مرد از زندان شهرستان میاندوآب انتخاب شدند. سپس بطور
تصادفی در دو گروه آزمایش ) 50 نفر، که به علت افت آزمودنی، به 52 نفر کاهش یافت( و کنترل ) 50 نفر( قرار گرفتند و
آموزش گروهی مهارت تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله بمدت 2 جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد. اطلاعات درباره
علایم رفتار ضداجتماعی، به کمک پرسشنامه 71 سوالی ویژگیهای شخصیت ضداجتماعی )برگرفته از پرسشنامه میلون-
3(، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه، کسب شد. داده های جمع آوری شده، پس از بررسی و
اطمینان از برقراری مفروضه های تحلیل کوواریانس، با تحلیل کواریانس یکطرفه ) ANCOVA ) تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج تحلیل ها نشان داد که آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله باعث کاهش گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در
گروه آزمایش شد ) F=10/07, df=1,46; P<0/01 ) . در کل، این تحقیق نشان داد که آموزش مهارت تفکر انتقادی و
حل مسئله می تواند از راهکارهای مفید برای کاهش گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در زندانیان گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یاسر رستم پور قره قوزلو؛دکتر جلیل باباپور خیرالدین؛ ۱۳۹۳، بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله بر کاهش علائم رفتار ضداجتماعی در زندانیان شهرستان میاندوآب، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7294-The-study-of-effectiveness-of-training-of-critical-thinking-and-problem-solving-skills-on-reducing-the-tendency-to-antisocial-behavior-in-prisoners-of-Miyandoab

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یاسر رستم پور قره قوزلو؛دکتر جلیل باباپور خیرالدین؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل