بررسی مقایسه ای مولفه جنسیت در فرسودگی شغلی،

چکیده مقاله

این پژوهش باهدف تعیین تفاوت مولفه جنسیت در فرسودگی شغلی و تیپ شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) و جهتگیری مذهبی (درونی و بیرونی) مشاوران بالینی شهر یزد صورت پذیرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی مقایسه ای میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه  نفر برآورد گردید. در 061 مشاوران شهر یزد بودند و روش نمونهگیری نیز در دسترس بود. حجم نمونه این پژوهش سه متغیر موردبررسی قرار گرفتند، لذا بهمنظور جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه  ) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی 0861( ) و پرسشنامه شخصیت آیزنک 0890 فرسودگی شغلی مسلش( . ) استفاده شد. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون لوین و تی مستقل استفاده گردید 0891آلپورت ( نتایج آزمون تی مستقل مبین آن است که بین مردان و زنان در متغیرهای فرسودگی شغلی و تیپ شخصیتی و جهت گیری مذهبی مشاوران تفاوت معناداری وجود ندارد و درواقع جنسیت بر متغیرهای مذکور تأثیرگذار نبوده است. عدم تفاوت مابین زنان و مردان در تیپ های شخصیتی و همچنین فرسودگی شغلی در مشاوران شهر یزد و یکسان بودن نقش جنسیت می تواند مبنای تهیه پرسشنامه ای شخصیتی در جهت پیشگیری و ارزیابی فرسودگی شغلی مشاوران بالینی و سایر کارکنان خدماتی باشد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زیربنای پژوهشهای آتی در زمینه صنعتی و سازمانی را فراهم کند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدعلی طالبی ؛فاطمه کرمی؛ ۱۳۹۴، بررسی مقایسه ای مولفه جنسیت در فرسودگی شغلی،، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1290-Comparison-of-the-gender-component-of-burnout

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدعلی طالبی ؛فاطمه کرمی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل