نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله

نظام راهبری شرکتی مشتمل بر قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود .در این تحقیق، در صدد بررسی رابطه نظام حاکمیت شرکتی بعنوان متغیر مستقل از طریق سازوکارها (متغیرهای): درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، وجود حسابرس داخلی و شفافیت اطلاعاتی شرکتها با بازده سهام (عادی و غیرعادی) و قیمت سهام بعنوان متغیرهای وابسته هستیم که  شرکت عضو بورس 111 اندازه شرکت و ریسك سیستماتیك نیز بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شده اند. در این راستا اوراق بهادار به روش نمونه گیری هدفمند، بعنوان نمونه انتخاب شده و جهت آزمون فرضیات و تحلیل اطلاعات، از ضریب ) استفاده گردیده که نتایج حاکی است بین حاکمیت OLSهمبستگی پیرسون و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی ( شرکتی و بازده و قیمت سهام شرکتهای بورسی، رابطه معناداری وجود دارد و تنها عامل شفافیت اطلاعاتی بر بازده و قیمت سهام تاثیر معنی داری ندارد. بیشترین همبستگی بین مکانیزم های مختلف حاکمیت و متغیرهای وابسته مربوط به همبستگی بین )، همبستگی بین مالکیت سرمایه گذاران و بازده غیرعادی سهام (با 0/37 مدیران غیر موظف و بازده عادی سهام (با ضریب مثبت  ) می باشد. 0/35 /) و همبستگی بین مالکیت سرمایه گذاران و قیمت سهام (با ضریب مثبت 95ضریب مثبت 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سجاد عزیزی بارانی؛سعید محمد نژاد ؛داریوش آذری فر؛ ۱۳۹۳، نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13396-Corporate-governance-and-corporate-efficiency-(case-study-of-companies-accepted-in-Tehran-Stock-Exchange)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سجاد عزیزی بارانی؛سعید محمد نژاد ؛داریوش آذری فر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل