بررسی رابطه بین وفاداری سازمانی و بهروزی سازمانی با توجه به  نقش تعدیل کنندگی سلامت سازمانی (مطالعه در مورد کارکنان بانک ملت شعب مشهد)

چکیده مقاله

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین وفاداری سازمانی و بهروزی سازمانی (مطالعه در مورد کارکنان بانک ملت شعب مشهد) می‌باشد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام‌گرفته، ابعاد و مؤلفه‌های مرتبط با مفهوم وفاداری و بهروزی سازمانی و سلامت سازمانی شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه‌ای مبتنی بر 71 سؤال طراحی گردید و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای متغیر وفاداری سازمانی و بهروزی سازمانی (88/0، 77/0) می‌باشد و روایی آن از طریق نخبگان رشته مدیریت، مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسمی شعب بانک ملت شهر مشهد می‌باشند که حجم نمونه برابر 384 نفر می‌باشد. همچنين، براي آزمون فرضیه‌هاي اين تحقيق از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد و نتايج حاصل، نشان‌دهنده تأييد رابطه میان وفاداری سازمانی و بهروزی کارکنان می‌باشد و همچنین نتایج به‌طور خاص نشان می‌دهد که بین ابعاد وفاداری سازمانی (احساس تعلق به مدیران و سازمان، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی اختیار، پذیرش مسئولیت‌های بیشتر، تمایل به تداوم همکاری) و بهروزی سازمان رابطه معناداری وجود دارد. درنهایت پیشنهادات کاربردی را در همین زمینه به مدیران شعب بانک ملت شهر مشهد ارائه نمودیم.‏

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسام ذبیحی*؛غلامعباس شکاری؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین وفاداری سازمانی و بهروزی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی سلامت سازمانی (مطالعه در مورد کارکنان بانک ملت شعب مشهد)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13870-Investigating-the-relationship-between-organizational-loyalty-and-organizational-well-being

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسام ذبیحی*؛غلامعباس شکاری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل