بررسی ارتباط بین هوش معنوی مدیران و سلامت روانی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي مديران و سلامت روان كاركنان تامین اجتماعي شهر همدان ميباشد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفي- پیمايشي است و از لحاظ هدف، كاربردي ميباشد. جامعه آماري اين تحقیق  در اين سازمان مشغول به فعالیت هستند و 4931 شامل كلیه كاركنان تامین اجتماعي شهر همدان ميباشند كه در سال  نفر بود. حجم نمونه با برآوردي از جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان و كرجسي و نیز با روش 451تعداد كل آنان  گويهاي لیندا 41 نفر انتخاب شد. ابزار اندازهگیري متغیر مستقل هوش معنوي، پرسشنامه 411تصادفي طبقه اي به تعداد GHQ ( گويهاي 41 ) و ابزار اندازهگیري متغیر وابسته سلامت روان، پرسشنامه 4144( -) ميباشد. روشهاي آماري شامل 28 آمار توصیفي و آمار استنباطي (پیرسون و فريدمن) بوده و نتايج بدست آمده در كل نشان داد كه ارتباط معنيداري بین هوش معنوي مديران و سلامت روان كاركنان وجود دارد. همچنین تمامي ابعاد هوش معنوي مديران قادر به افزايش سطح سلامت روان كاركنان بودند. از طرفي به ترتیب ابعاد تولید معني شخصي، تفکر انتقادي وجودي، آگاهي و توسعه حالت آگاهي بیشترين ارتباط را با سلامت روان كاركنان داشتند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علیرضا کریمی ؛حسین شریفی ؛ محمد عظیم خدایاری؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط بین هوش معنوی مدیران و سلامت روانی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1612-The-relationship-between-spiritual-intelligence-and-mental-health-managers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علیرضا کریمی ؛حسین شریفی ؛ محمد عظیم خدایاری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل