تأثیر روش تدریس تلفیقی ایفای نقش و قصه گویی

چکیده مقاله

زمینه و هدف: قصهگویی سبب رشد قدرت تخیل و ارضاء حس کنجکاوی در کودکان و باعث خلق موقعیت های یادگیری در آنان
می شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روش تدریس تلفیقی )ایفای نقش/ قصهگویی( بر تفکر خلاق دانش آموزان دختر پایه چهارم
مقطع ابتدایی در درس هدیههای آسمان انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بر روی 06 نفر از دانش آموزان دخترپایه چهارم
49 ( که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد. دانش آموزان به طور تصادفی - مقطع ابتدایی شهر خاش در سال تحصیلی ) 49
در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 96 نفر( قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ) 9494 ( بود. دادهها با
آزمونهای t 6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. / مستقل و تحلیل کوواریانس در سطح معنیداری 60
یافتهها: نتایج نشان داد که روش تدریس ایفای نقش/قصهگویی بر تفکر خلّاق در کل و در ابعاد قابلیت انعطافپذیری، ابتکار و سیالی
دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی تأثیر معنیداری دارد ولی میانگین نمره تفکر خلّاق در بعد بسط بعد از مداخله در دانش آموزان
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری نداشت.
نتیجهگیری: با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهاد می شود که معلمان از از روش قصهگویی و ایفای نقش در کلاسهای درس استفاده
کنند تا منجر به پرورش تفکر خلّاق در دانش آموزان گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

داود براهویی؛طلیعه دلارامی زاده،؛غلامحسین دلارامی،؛بشیراحمد کرد؛ ۱۳۹۴، تأثیر روش تدریس تلفیقی ایفای نقش و قصه گویی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2869-Effect-of-combination-play-and-storytelling

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(داود براهویی؛طلیعه دلارامی زاده،؛غلامحسین دلارامی،؛بشیراحمد کرد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل