بررسی چالش ها و فرصت هاي استقرار اثربخش مديريت الكترونيك منابع انسانی

چکیده مقاله

رشد و توسعه روز افزون دانش بشری، نفوذ فن آوری اطلاعات و ظهور مباحثی چون مجازی سازی، ارتباط بهنگام، بی سیم و تجلی کلمهه
الکترونیک به ابتدای واژه های کلیدی نظیر دولت و تجارت باعث شد، تا سازمانها بیش از پیش موجودیهت وهود را دچهار ترییهر و ت هول
ببیند. این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه ای از تعاملات الکترونیکی تبدیل شود و بهدنبال آن بسهیاری از رویکردههای مربهوط بهه
مدیریت منابع ترییر ماهیت دهد و در این میان ب ث در زمینه مهمترین منابع یک سازمان یعنی مدیریت منابع انسانی الکترونیهک توجهه
بسیاری از م ققین را به وود جلب نماید. مدیریت منابع انسانی الکترونیکی واژه ی نسبتاً جدیهدی بهرای حمایهت فهن آوری اطلاعهات از
مدیریت منابع انسانی به ویژه از طریق استفاده از تکنولوژی وب می باشد. در این دیدگاه عمده فرآینهدهای منهابع انسهانی مهی تواننهد بهه
وسیله فن آوری اطلاعات پشتیبانی شوند. سازمانها در راستای دستیابی به اهدافی چهون بهبهود کهارایی، بهبهود فراینهدهای اداری، بهبهود
ودمات مشتری، بهبود نقش استراتژیک منابع انسانی به بهره گیری از این امکانات دست زده انهد. سهازمانهای متتلهح حسهب شهرای و
انتظارات وود این سیستمها را در سطوح متتلفی چون سطح ارتباطی، عملیاتی و ت ول آفرین بکار گرفته اند که حسب آن نتهایجی را در
حوزه های سازمانی تجربه کرده اند. به استناد پژوهش های انجام شده، عمهده اسهتفاده از مهدیریت منهابع انسهانی الکترونیکهی در سهطح
ارتباطی و عملیاتی بوده است. سازمانها در گذر از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بها چالشههایی فراوانهی
روبرو هستند. که این مقاله پس از بررسی مفاهیم و نظریه ها در مورد منابع انسانی الکترونیکی سعی وهواهیم کهرد ایهن چالشهها را بیهان
کنیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر مهرزاد سرفرازی؛محمد جمال الدینی؛مرضیه بهاالدینی؛ ۱۳۹۴، بررسی چالش ها و فرصت هاي استقرار اثربخش مديريت الكترونيك منابع انسانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6595-The-challenges-and-opportunities-of-effective-implementation-of-electronic-management-human-resources

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر مهرزاد سرفرازی؛محمد جمال الدینی؛مرضیه بهاالدینی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل