بررسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت شغلی در بین کارکنان شعب شرکت خدمات بیمه ایران خودرو )بیمه پارسیان(

چکیده مقاله

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت شغلی، در بین کلیه کارکنان شرکت خدمات بیمه
ایران خودرو) بیمه پارسیان( می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارمندان شاغل زن و مرد در شعب شرکت
خدمات بیمه ای است که تعداد کارکنان زن 111 نفر و تعداد کارکنان مرد 131 نفر می باشد؛ نمونه آماری با در نظر
گرفتن جدول مورگان 183 در نظر گرفته شد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش ابزار سنجش
پرسشنامه های استاندارد است که برای سنجش پاسخگویی از پرسشنامه هاچوارتر" و همکاران ) 2112 (، رضایت شغلی
برایت فیلد و روتس ) 1521 (، استفاده شد، پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها
با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که
بین پاسخگویی با رضایت شغلی، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. از طرفی نتایج پژوهش نشان داد که متغیر رضایت
رابطه ی مثبت بر پاسخگویی دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهنام ؛خسرو ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت شغلی در بین کارکنان شعب شرکت خدمات بیمه ایران خودرو )بیمه پارسیان(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/712-The-relationship-between-job-satisfaction-among-employees-respond-with-branches-Iran-Khodro-Insurance-Company-)-Insurance-Corp

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهنام ؛خسرو ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل