بررسي شيوه رهبري از منظر احادیث و کتب الهي

چکیده مقاله

این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که رهبري از نقطه نظر اسلام چگونه است و دیگاه حضرت علي )ع( به رهبري چيست؟آموزه هاي اسلامي مربوط به موضوع رهبري بر اساس روش کتابخانه اي در جمع آوري اطلاعات و با استفاده از روش توصيفي – تحليلي ، جمع آوري ، توصيف و تحليل مي شود.ابتدا شيوه هاي رهبري از دیدگاه اسلام و غرب مقایسه شده و سپس مفهوم رهبري از دیدگاه اسلام و شيوه رهبري حضرت علي )ع( بررسي و تشریح گردید. با توجه به اینکه اسلام بر جنبه معنوي و کرامات انسان توجه ویژه اي دارد لذا فرق این تحقيق بر این اساس که در اسلام به رهبري به عنوان رهبري کریمانه توجه مي شود.اگر براي انسان، نوعي کرامت ذاتي قایل باشيم، نحوة رهبري و تعامل با او کریمانه خواهد بود و اگر او را لئيم و پست تصور کنيم، شيوة رهبري مستبدانه و خوارکننده است. فرضيه این تحقيق آن است که شيوة رهبري در مدیریت اسلامي کریمانه است؛ زیرا بر کرامت ذاتي انسانها استوار است. این شيوه مستفاد از کلام مولاي متقيان حضرت علي)ع( است که رهبر باید ». واخلط الشدة بضغث من اللين و ارفق ماکان الرفق ارفق و اعتزم بالشدة حين تغني عنك الا الشدة « : ميفرمایند نرمش حداکثري را با شدت حداقلي در سازمان ترکيب کند و در مواجهه با افراد، تا حد امکان نرمش و مدارا نشان دهد و در هنگام ضرورت، شدت عمل نشان دهد. مواضع شدت عمل را ميتوان خيانت، سرپيچي از فرمان و مانند آن دانست. هریك از مؤلّفههاي رهبري، خود داراي شاخصها و مراتبي است. استفاده از شيوة رهبري نيازمند مبادي و مقدّماتي است که مهمترین نيز ناميد. » رهبري معنوي « آنها داشتن سعة صدر است. چنانچه این شيوه با انگيزة جلب رضاي الهي انجام شود، ميتوان آن را این شيوه رهبري بر دیگر وظایف مدیریت نيز تأثيرگذار است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علي رستگار ؛رشيد خضري؛عبدالرسول کریمي یزدي ؛ ۱۳۹۴، بررسي شيوه رهبري از منظر احادیث و کتب الهي، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8563-Leadership-styles-and-traditions-studied-from-the-perspective-of-the-divine-books

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علي رستگار ؛رشيد خضري؛عبدالرسول کریمي یزدي ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل