بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران وقلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال 1344 تا پایان سال 1393 بوده است. تعداد شرکتهای نمونه 141 شرکت در نظر گرفته شده است همچنین، تعداد دو فرضیه به منظور بررسیرابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است از این رو متغیرهای فروش خالص، تعداد سالهای پذیرش در بورس، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیرهای مستقل و بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد محیطی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار spss استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا آمار توصیفی ارائه میشود و پس از آن با استفاده از آزمونهای آماری تشریح شده به تجزیهوتحلیل ناهمسانی واریانس دادههای تحقیق پرداخته میشود و بعد با تجزیهوتحلیل الگوی رگرسیونی حاصل ازفرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات میگردد . نتایج تحقیق نشان میدهد حاکمیت شرکتی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر مسئولیت اجتماعی شرکتها تاثیر معکوس و 1- بیشترین تاثیر را بر مسئولیت / فروش خالص تاثیر مثبت معنیداری دارد. حاکمیت شرکتی با ضریب استاندارد شده )بتا( 223 اجتماعی شرکتها دارد. متغیرهای تعداد سالهای پذیرش در بورس، اهرم مالی و نرخ بازده دارایی تأثیر معنیداری بر مسئولیت 1 است(. / اجتماعی شرکتها ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مجید حسن علّافی؛2.خسرو فغانی ؛3.فرهاد حسن علّافی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8758-Investigate-the-relationship-between-corporate-governance-and-social-responsibility-accepted-companies-in-the-Stock-Exchange-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مجید حسن علّافی؛2.خسرو فغانی ؛3.فرهاد حسن علّافی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل