بررسی رابطه محافظه کاری و حاکمیت شرکتی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه محافظه کاری و حاکمیت شرکتی در بانک های پذیرفته شده در بوورس اوراق بهوادار تهوران می باشد. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحد تجاری است تحقیقات زیادی در این زمینه وجوود دارد، این در حالی است که با رشد سریع بازار سرمایه ایران و نظام بانکداری بیش از گذشته ضرورت چنوین تحقیقواتی آشوکار می گردد. لذا در این تحقیق با بررسی داده های بانک های خصوصی و دولتی)اصل 44 ( پذیرفتوه شوده در بوورس اوراق بهوادار تهران بین سال های 98 تا 89 ، با روش تلفیقی رابطه میان حاکمیت شرکتی با محافظه کواری موورد مطال وه قورار گرفوت، بوه منظور بررسی آزمون فرضیه هوا از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری و حاکمیت شرکتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حامد کرمی؛قدرت اله طالب نیا؛رسول برادران حسن زاده؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه محافظه کاری و حاکمیت شرکتی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9605-The-survy-of-relationship-between-conservatism-and-corporate-governance-in-banks-listed-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حامد کرمی؛قدرت اله طالب نیا؛رسول برادران حسن زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل