بررسی تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمانی در کميته امداد امام خمينی (ره) استان آذربایجان غربی

چکیده مقاله

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر فناوري اطلاعات و خدمات اداري بر ساختار سازمانی در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان آذربایجان غربی می باشد که تعداد آنان 800 نفر می باشند که براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 259 نفر به روش روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. که براي تعیین پایایی آن ها از آلفاي کرونباخ استفاده شد و مقدار پایاییمحاسبه شده براي پرسشنامه ساختار سازمانی 847 / 0 و براي فناوري اطلاعات 879 / 0 بود. داده هاي گردآوري شده، بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فناوري اطلاعات بر ساختار سازمانی در امام خمینی )ره( استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهران مولوي؛اللهویردي قاسمی؛حيدر صالحی؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمانی در کميته امداد امام خمينی (ره) استان آذربایجان غربی، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9690-The-effect-of-information-technology-on-organizational-structure

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهران مولوي؛اللهویردي قاسمی؛حيدر صالحی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل